Urakoitsijapalvelun käyttöehdot

1. Urakoitsijapalvelu | Sähköisten palveluiden käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Alva-yhtiöiden (Alva-yhtiöt Oy ja Alva Sähköverkko Oy, jäljempänä ”Alva”) ja urakoitsijan (jäljempänä ”Urakoitsija”) väliseen asiointisuhteeseen, joka koskee Urakoitsijan oikeutta käyttää Alvan tarjoamaa sähköistä asiointipalvelua (jäljempänä ”Online-palvelu”). Alvasta ja Urakoitsijasta käytetään yhdessä nimitystä ”Osapuolet” ja kummastakin erikseen ”Osapuoli”.

Online-palvelun Urakoitsijan tulee olla juridinen tai luonnollinen henkilö. Mikäli Urakoitsija käyttää Online-palvelua jonkin organisaation puolesta, sitoutuu Urakoitsija näihin käyttöehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuuttaa, että sillä on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi. Online-palvelua voi käyttää vain täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö ja vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Online-palvelun käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Online-palvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Alvan tietosuojaselostetta, joka on saatavilla osoitteesta https://www.alva.fi/tietosuojaseloste/. Tietosuojaseloste auttaa Urakoitsijaa ymmärtämään, mitä henkilötietoja Alva kerää ja kuinka kyseisiä tietoja käsitellään.

2. Online-palvelu

Online-palvelu on Alvan ylläpitämä internetissä toimiva palvelu, joka vaatii rekisteröitymisen ja urakoitsijaoikeuden hyväksymisen Alvan puolelta. Sähköurakoitsijoilta vaaditaan Tukes-numero- ja kaukolämpöurakoitsijoilta SuLVI-numero.

Online-palvelussa Urakoitsija voi tilata Alvan sähkö- lämpö- ja vesiverkkojen alueelle mittarointeja, tai mittareihimme liittyviä toimenpiteitä.

Online-palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen on Urakoitsijalle maksutonta. Online-palvelun kautta tilatuista toimenpiteistä laskutamme hinnastomme mukaisesti.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Online-palveluun Urakoitsija määrittää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Urakoitsija huolehtii, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Urakoitsija on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta Online-palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista.

Mikäli Urakoitsija epäilee käyttäjätunnuksensa joutuneen ulkopuolisen tietoon, Urakoitsija voi vaihtaa salasanansa. Urakoitsija voi Alvan asiakaspalvelun aukioloajan puitteissa pyytää Alvaa poistamaan tilin tai uusimaan salasanan.

4. Urakoitsijan velvollisuudet

Urakoitsija on vastuussa Online-palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Erityisesti Urakoitsija vastaa siitä, että Urakoitsijalla on oikeus luovuttaa Alvalle Online-palveluun syöttämänsä henkilötiedot. Online-palvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Online-palvelun tietojärjestelmään. Annetut tiedot ovat Urakoitsijaa sitovia. Mikäli lähetetyissä tiedoissa on virheitä tai tiedot tuhoutuvat, Urakoitsijan on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Mikäli Urakoitsija huomaa Online-palvelussa tai asioidessaan virheen tai epäilee virhettä, hänen tulee ilmoittaa virheestä viipymättä Alvalle. Urakoitsija voi jatkaa Online-palvelun käyttöä sen jälkeen, kun hän on saanut Alvalta ilmoituksen virheen korjauksesta.

5.Tietoturva ja tietosuoja

Urakoitsija ja Alva vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä ja laitteistojensa osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty.

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Online-palvelun käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Alvan tietosuojaselostetta, joka on saatavilla osoitteesta https://www.alva.fi/tietosuojaseloste/. Ellei pakottavassa laissa toisin määrätä, Alva ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) Urakoitsijalle aiheuttamista vahingoista tai vahingosta, joka Urakoitsijalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta.

6. Asiakaspalvelu

Alvan asiakaspalvelu neuvoo Urakoitsijaa tarvittaessa Online-palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä asiakaspalvelun aukioloaikoina puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä.

7. Palvelun käytettävyys ja oikeus palvelun keskeyttämiseen

Online-palvelun toiminnasta ja ennalta tiedossa olevista poikkeuksista Online-palvelun käytössä tiedotetaan Online-palvelun kirjautumissivulla. Alvalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Online-palvelu, jos se on välttämätöntä Online-palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi.

Huolto- yms. työt pyritään tekemään sellaiseen aikaan, että niistä aiheutuu Urakoitsijalle mahdollisimman vähän haittaa ja Online-palvelun keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Alva ei vastaa Urakoitsijalle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Alva ei vastaa, jos yllämainituista huoltotöistä johtuen Urakoitsijan teknisiä laitteita tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa, ne eivät enää riitä Online-palvelun käyttämiseen tai Urakoitsijan laitteissa ilmenee muita seurauksia.

Online-palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan virka-aikana tai niin pian kuin se on työtilanne huomioiden mahdollista.

Alvalla on oikeus keskeyttää Online-palvelujen tarjoaminen sulkemalla käyttöyhteys tilapäisesti tai pysyvästi muun muassa, jos Urakoitsija ei noudata näitä käyttöehtoja tai on syytä epäillä, että Online-palvelua käytetään tavalla, josta saattaa seurata vahinkoa Osapuolille tai sivulliselle.

8. Tietoliikenneyhteyden kustannukset

Urakoitsija vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat Online-palvelun käyttämiseksi tarvittavien yhteensopivien välineiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Urakoitsija vastaa tietoliikennekuluista Alvan tietoliikennejärjestelmiin asti.

9. Palvelun omistusoikeudet

Alva pidättää kaikki oikeudet Online-palveluun ja sen sisältöön. Online-palvelun ja sen sisältämän materiaalin, kuten kuvien, logojen, tekstien ja ohjelmistojen omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat Alvalle tai yhteistyökumppaneillemme ja ovat Alvan tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Alvan sivuilla julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin.

10. Ylivoimainen este

Alva ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Perinteisen ylivoimaisen esteen (“force majeure”) lisäksi ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos, häiriö tietojenkäsittelyssä tai teleliikenteessä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä viestinnässä.

11. Vahinkojen korvaamista koskeva vastuunrajoitus

Online-palvelu toimitetaan sellaisenaan ilman mitään takuita ja Urakoitsija käyttää Online-palvelua omalla riskillään. Alva ei vastaa Online-palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, käyttäjätunnusten toimimattomuudesta tai muusta palvelun käyttöön tai toimivuuteen liittyvän seikan aiheuttamasta vahingosta.

Alva ei ole Urakoitsijaa kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Alva katsottaisiin pakottavasta laista johtuen vastuulliseksi Online-palvelusta, Alvan enimmäisvastuu Urakoitsijaa kohtaan on viisikymmentä euroa tai enintään pakottavan lain säännösten mukainen.

12. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa erimielisyys myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

13. Online-palvelun ja käyttöehtojen muuttaminen ja siirtäminen

Online-palvelua kehitetään jatkuvasti. Alva pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä, palveluvalikoimaa, käyttöohjeita, tietoteknistä toimintaa ja Online-palvelun ulkoasua ilmoittamatta siitä Urakoitsijalle erikseen. Mikäli Urakoitsija ei hyväksy tehtyä muutosta, Urakoitsijalla ja Alvalla on oikeus irtisanoa Online-palvelun käyttöoikeus. Mikäli Urakoitsija käyttää näiden käyttöehtojen mukaisia Online-palveluja sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, katsotaan Urakoitsijan hyväksyneen muutoksen. Mikäli näiden käyttöehtojen muutos on merkittävä, Alva tiedottaa Urakoitsijaa käyttöehtojen muutoksesta Online-palvelun kautta tai muulla valitsemallaan tavalla.

Urakoitsija ei voi siirtää näitä käyttöehtoja tai Osapuolten välistä sopimusta ilman Alvan kirjallista etukäteen antamaa suostumusta. Alva voi siirtää käyttöehdot ja Osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle.

14. Luottamuksellisuus

Osapuolet tai heidän työntekijänsä tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

15. Rekisteröinnin voimassaolo ja irtisanominen

Urakoitsijan käyttöoikeus Online-palveluun tulee voimaan, kun Urakoitsija on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja rekisteröitynyt Online-palveluun sekä ilmoittanut rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt tiedot. Urakoitsijan rekisteröityminen vahvistetaan Online-palvelun lähettämällä sähköpostilla.

Alvan osalta Online-palvelun käyttöoikeus tulee voimaan, kun Urakoitsijan rekisteröityminen Online-palveluun on hyväksytty.

Rekisteröidyttyään Urakoitsijan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Online-palvelun käyttöoikeus heti ilman erillistä irtisanomisaikaa. Alvalla on oikeus poistaa Urakoitsijan yli kuusi kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus rekistereistään.

Se, että Osapuoli jättää käyttämättä näihin käyttöehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.