Monitorin käyttöehdot

1. Asiointipalvelu Monitorin käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Alva-yhtiöiden (Alva-yhtiöt Oy ja Alva Sähköverkko Oy, jäljempänä ”Alva” ) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) väliseen asiointisuhteeseen, joka koskee Asiakkaan oikeutta käyttää Alvan tarjoamaa sähköistä asiointipalvelua (jäljempänä ”Online-palvelu”). Alvasta ja Asiakkaasta käytetään yhdessä nimitystä ”Osapuolet” ja kummastakin erikseen ”Osapuoli”.

Online-palvelun Asiakkaan tulee olla juridinen tai luonnollinen henkilö. Mikäli Asiakas käyttää Online-palvelua jonkin organisaation puolesta, sitoutuu Asiakas näihin käyttöehtoihin kyseisen organisaation puolesta ja vakuuttaa, että sillä on oikeus saattaa organisaatio sopimuksen osapuoleksi. Online-palvelua voi käyttää vain täysi-ikäinen, oikeustoimikelpoinen ja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Online-palvelua ei voi käyttää, hyväksymättä näitä käyttöehtoja.

2. Online–palvelu

Online-palvelu on Alvan ylläpitämä internetissä toimiva palvelu, joka vaatii rekisteröitymisen verkkopankkitunnuksilla (tupas-tunnistautuminen).

Online-palvelussa Asiakas voi muun muassa

  • tarkastella laskujaan, sopimuksiaan ja kulutustietojaan;
  • jättää yhteydenottopyyntöjä;
  • ilmoittaa vesimittarilukemia;
  • tilata ja seurata sähkön, lämmön ja veden liittymien etenemistä;
  • hyväksyä ja tehdä sähkösopimuksen; ja
  • antaa lisätietoja omasta käyttöpaikastaan, jota tietoa käytetään vertailtaessa asiakkaiden kulutusta muihin käyttäjiin.

Online-palveluun rekisteröityessään Asiakas hyväksyy, että Asiakkaaseen voidaan soveltaa Alvan käyttämien Energiateollisuuden yleisten sopimusehtojen mukaista sähköistä viestinvälitystä ja että Alva voi toimittaa Asiakkaalle erilaiset lakien, asetusten, muiden määräysten tai sopimusehtojen edellyttämät sopimusasiakirjat, sopimusehdot, raportit (esim. käyttöraportit) tms. sähköisenä Online-palvelussa tai muuten sähköisellä viestinvälityksellä, mikäli em. lait, asetukset, määräykset tai sopimusehdot niiden toimittamisen näin sen mahdollistavat. Online-palvelun avulla Asiakas voi hyväksyä sopimuksia, tehdä tilauksia ja muuttaa pysyvästi asiakastietojaan, valtuuttaa tietojensa antamisen kolmannelle osapuolelle sekä seurata kulutustaan ja jättää yhteydenottopyyntöjä.

Online-palveluun rekisteröityminen ja sen käyttäminen on Asiakkaalta maksutonta. Asiakas voi kuitenkin halutessaan tilata Online-palveluun myös maksullisia lisäosia. Maksullisten lisäosien hinta ja maksuehdot ilmoitetaan Online-palvelussa.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Rekisteröityessään Online-palveluun Asiakas määrittää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Asiakas huolehtii, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten tietoon. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tai verkkopankkitunnuksillaan tapahtuneesta Online-palvelun käytöstä ja siitä aiheutuvista mahdollisista vahingoista ja kustannuksista.

Mikäli Asiakas epäilee käyttäjätunnuksensa joutuneen ulkopuolisen tietoon, Asiakas voi vaihtaa salasanansa tai poistaa Online-palvelusta asiakastilinsä väärinkäytön estämiseksi. Asiakas voi Alvan asiakaspalvelun aukioloajan puitteissa pyytää Alvaa poistamaan tilin tai uusimaan salasanan.

4. Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas on vastuussa Online-palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Online-palvelussa tehtyjen toimien ja viestien sisällön katsotaan olevan sellaisia, jollaisina ne ovat tallentuneet Online-palvelun tietojärjestelmään. Annetut tiedot ovat Asiakasta sitovia. Mikäli lähetetyissä tiedoissa on virheitä tai tiedot tuhoutuvat, Asiakkaan on pyydettäessä annettava uudet tiedot. Mikäli asiakas huomaa Online-palvelussa tai asioidessaan virheen tai epäilee virhettä, hänen tulee ilmoittaa virheestä viipymättä Alvalle. Asiakas voi jatkaa Online-palvelun käyttöä sen jälkeen kun hän on saanut Alvalta ilmoituksen virheen korjauksesta.

5. Asiakkaan valtuuttaman edustajan käyttöoikeudet

Asiakas voi valtuuttaa toisen henkilön käyttämään Online-palvelua edellyttäen, että valtuutettu hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan.

Asiakas voi määrittää valtuuttamalleen henkilölle pääkäyttäjä- tai katseluoikeudet Online-palveluun. Pääkäyttäjäoikeuksilla valtuutettu saa täydet oikeudet Online-palveluun, eli valtuutettu voi tehdä sopimuksia ja tilauksia ja käyttää Online-palvelua samoin oikeuksin kuin Asiakas eli valtuutuksen antaja. Katseluoikeuksilla valtuutettu ei voi tehdä muutoksia Asiakkaan tietoihin. Asiakas voi myös lisätä, vähentää tai poistaa käyttöoikeuksia valtuuttamiltaan henkilöiltä.

6. Tietoturva ja Tietosuojakäytäntö

Asiakas ja Alva vastaavat kumpikin omien tietojärjestelmiensä ja laitteistojensa osalta siitä, että niiden tietoturva on asianmukaisesti järjestetty. Osapuolet vastaavat omalta osaltaan siitä, että henkilötietoja käsitellään riittävän huolellisesti ja voimassa olevaa lainsäädäntöä noudattaen. Alva ei vastaa tietoturvariskien (esim. tietokonevirusten) asiakkaalle aiheuttamista vahingoista tai vahingosta, joka asiakkaalle mahdollisesti aiheutuu tietoverkossa tiedon häviämisestä tai muuttumisesta.

Näiden käyttöehtojen liitteenä oleva asiakasrekisteriseloste määrittelee, kuinka Alva käsittelee ja suojaa Asiakkaan henkilötietoja. Liittymällä Online-palveluun asiakas hyväksyy asiakasrekisteriselosteessa mainitun tietojen käsittelyn ja vakuuttaa, että kaikki Asiakkaan antamat tiedot ovat oikeita ja paikkansapitäviä.

7. Asiakaspalvelu

Alvan asiakaspalvelu neuvoo Asiakasta tarvittaessa Online-palvelun käyttöön liittyvissä kysymyksissä asiakaspalvelun aukioloaikoina puhelimitse, sähköpostitse tai internetin välityksellä.

8. Palvelun käytettävyys ja oikeus palvelun keskeyttämiseen

Online-palvelun toiminnasta ja ennalta tiedossa olevista poikkeuksista Online-palvelun käytössä tiedotetaan Online-palvelun kirjautumissivulla. Alvalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää Online-palvelu, jos se on välttämätöntä Online-palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen tai yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi.

Huolto- yms. työt pyritään tekemään sellaiseen aikaan, että niistä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa ja Online-palvelun keskeytys on mahdollisimman lyhyt. Alva ei vastaa Asiakkaalle edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Alva ei vastaa, jos yllämainituista huoltotöistä johtuen Asiakkaan teknisiä laitteita tarvitsee säätää tai muulla tavalla mukauttaa, ne eivät enää riitä Online-palvelun käyttämiseen tai asiakkaan laitteissa ilmenee muita seurauksia.

Online-palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan virka-aikana tai niin pian kuin se on työtilanne huomioiden mahdollista.

Alvalla on oikeus keskeyttää Online-palvelujen tarjoaminen sulkemalla käyttöyhteys tilapäisesti tai pysyvästi mm. jos Asiakas ei noudata näitä käyttöehtoja tai on syytä epäillä, että Online-palvelua käytetään tavalla, josta saattaa seurata vahinkoa Osapuolille tai sivulliselle.

9. Tietoliikenneyhteyden kustannukset

Asiakas vastaa kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat Online-palvelun käyttämiseksi tarvittavien yhteensopivien välineiden ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Asiakas vastaa tietoliikennekuluista Alvan tietoliikennejärjestelmiin asti.

10. Palvelun omistusoikeudet

Alva pidättää kaikki oikeudet Online-palveluun ja sen sisältöön. Online-palvelun ja sen sisältämän materiaalin, kuten kuvien, logojen, tekstien ja ohjelmistojen omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat Alvalle tai yhteistyökumppaneillemme ja ovat Alvan tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Alvan sivuilla julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin Internet-sivuihin.

11. Ylivoimainen este

Alva ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Perinteisen ylivoimaisen esteen (“force majeure”) lisäksi ylivoimainen este voi olla esimerkiksi sähkö-, kaapeli- tai tietoliikennekatkos, häiriö tietojenkäsittelyssä tai teleliikenteessä, tiedonsiirrossa tai muussa sähköisessä viestinnässä.

12. Vahinkojen korvaamista koskeva vastuunrajoitus

Online-palvelu toimitetaan sellaisenaan ja Asiakas käyttää Online-palvelua omalla riskillä. Alva ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä, viivästyksistä, virheistä, käytön estymisestä, käyttäjätunnusten toimimattomuudesta tai muusta palvelun käyttöön tai toimivuuteen liittyvän seikan aiheuttamasta vahingosta.

Alva ei ole Asiakasta kohtaan vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista. Mikäli Alva katsottaisiin laista johtuen vastuulliseksi Online-palvelusta, Alvan enimmäisvastuu Asiakasta kohtaan on viisikymmentä euroa.

13. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehtoja koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

14. Online-palvelun ja käyttöehtojen muuttaminen ja siirtäminen

Online-palvelua kehitetään jatkuvasti. Alva pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden käyttöehtojen sisältöä, palveluvalikoimaa, käyttöohjeita, tietoteknistä toimintaa ja Online-palvelun ulkoasua ilmoittamatta siitä Asiakkaalle erikseen. Mikäli Asiakas ei hyväksy tehtyä muutosta, Asiakkaalla ja Alvalla on oikeus irtisanoa Online-palvelun käyttöoikeus. Mikäli Asiakas käyttää näiden käyttöehtojen mukaisia Online-palveluja sen jälkeen, kun muutos on tullut voimaan, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen muutoksen. Mikäli näiden käyttöehtojen muutos on merkittävä, Alva voi oman harkintansa mukaan tiedottaa Asiakasta Ehtojen muutoksesta valitsemallaan tavalla.

Asiakas ei voi siirtää näitä käyttöehtoja tai Osapuolten välistä sopimusta ilman Alvan kirjallista etukäteen antamaa suostumusta. Alva voi siirtää Ehdot ja Osapuolten välisen sopimuksen kolmannelle.

15. Luottamuksellisuus

Osapuolet tai heidän työntekijät tai konserniyhtiöt eivät saa käyttää tai ilmaista toisen Osapuolen luottamuksellista tietoa kolmannelle muutoin kuin näiden käyttöehtojen mukaisesti. Osapuolten on käsiteltävä toisen osapuolen luottamuksellista tietoa vähintään samalla huolellisuudella kuin ne käsittelevät omaa luottamuksellista tietoaan, edellyttäen että luottamuksellista tietoa käsitellään kuitenkin aina vähintään kohtuullisella huolellisuudella.

16. Rekisteröinnin voimassaolo ja irtisanominen

Asiakkaan käyttöoikeus Online-palveluun tulee voimaan, kun Asiakas on hyväksynyt nämä käyttöehdot ja rekisteröitynyt Online-palveluun sekä ilmoittanut rekisteröitymisen yhteydessä pyydetyt tiedot. Asiakkaan rekisteröityminen vahvistetaan Online-palvelun lähettämällä sähköpostilla.

Alvan osalta Online-palvelun käyttöoikeus tulee voimaan, kun Asiakkaan rekisteröityminen Online-palveluun on hyväksytty.

Rekisteröidyttyään Asiakkaan käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. Kummallakin Osapuolella on oikeus irtisanoa Online-palvelun käyttöoikeus heti ilman erillistä irtisanomisaikaa. Alvalla on oikeus poistaa Asiakkaan yli kuusi kuukautta käyttämättömänä ollut käyttäjätunnus rekistereistään.

Se, että Osapuoli jättää käyttämättä näihin käyttöehtoihin perustuvan oikeutensa, ei rajoita Osapuolen oikeutta myöhemmin vastaavissa tapauksissa vedota kyseiseen tai muuhun oikeuteensa.